Untitled Document
เมนูหลัก
หน้าแรก
ข้อมูลสถานศึกษา
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ติดต่อวิทยาลัยฯ

Untitled Document
แผนกวิชา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

Untitled Document
ฝ่าย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายวิชาการ

Untitled Document
สถานศึกษาในสังกัด สอศ.
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา

ปรัชญา

          ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

          วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

พันธกิจ

           1. จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานควบคู่คุณธรรมจริยธรรม
           2. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบูรณาการการจัดการศึกษา
           3. ขยายโอกาสทางการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เสมอภาคและเป็นธรรม
           4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
           5. พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล

นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
Untitled Document
Link