สมัครเรียนออนไลน์

 


ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

ปรัชญา (Philosophy)

          ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาสังคม

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

          วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ (Misions)

             1. จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานควบคู่คุณธรรมจริยธรรม
           2. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบูรณาการการจัดการศึกษา
           3. ขยายโอกาสทางการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เสมอภาคและเป็นธรรม
           4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
           5. พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์
รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายชิตคุณ ศุภกุล
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
​ฝ่ายวิชาการ

 

นายมานิตย์ สุวรรณ
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


เวลาละหมาด


Facebook