สมัครเรียนออนไลน์

 


ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


ตรวจสอบคะแนน V-NET


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

ปรัชญา (Philosophy)

          ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาสังคม

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

          วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ (Misions)

             1. จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานควบคู่คุณธรรมจริยธรรม
           2. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบูรณาการการจัดการศึกษา
           3. ขยายโอกาสทางการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เสมอภาคและเป็นธรรม
           4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
           5. พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประมุข กออวยชัย

​ฝ่ายวิชาการ

นายชิตคุณ ศุภกุล

​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายมานิตย์ สุวรรณ

ทำหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต


เวลาละหมาด