ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


อาชีวะสร้าง ช่างฝีมือ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี จัดให้มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ในทันที โดยมีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ดั้งนี


การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลอง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

ปรัชญา (Philosophy)

          ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาสังคม

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

          วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ (Misions)

             1. จัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานควบคู่คุณธรรมจริยธรรม
           2. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบูรณาการการจัดการศึกษา
           3. ขยายโอกาสทางการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เสมอภาคและเป็นธรรม
           4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
           5. พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวทิพวรรณ มากทอง
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
​ฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นายมูฮัมหมัดกามีล  หะยีสุหลง
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
​ฝ่ายวิชาการ

 

นายมูฮัมมัดนาเซร์  มะเซ็ง
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
Facebook


เวลาละหมาด