สมัครเรียนออนไลน์

 


ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

ประวัติความเป็นมา

          วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2538 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ในปี 2539 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อพระราชพิธี “กาญจนาภิเษก” เป็นนามสถานศึกษา ซึ่งได้เริ่มทำการก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2538 และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2539

 

ขนาดและที่ตั้ง

           วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ตั้งอยู่ที่ 59 ถนนเพชรเกษม ช่วงเทพา-หนองจิก ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอที่สถานศึกษาจัดตั้งประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดปัตตานีประมาณ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 80 ไร่ ด้านหน้าวิทยาลัยฯ เป็นทางหลวงหมายเลข 43 ไปอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านทิศตะวันตกของวิทยาลัยฯ มีส่วนราชการ คือ ศูนย์ฝึกอาชีพชายแดนไทย-มาเลเซีย ด้านทิศตะวันออกติดกับที่ดินว่างเปล่าของเอกชน ด้านหลังวิทยาลัยฯ เป็นสวนยางพาราของเอกชน บริเวณใกล้เคียงกับวิทยาลัยฯ มีมัสยิดเป็นสถานประกอบศาสนกิจของชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ประชากรส่วนใหญ่อยู่ห่างจากที่ตั้งของวิทยาลัยฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นหมู่บ้านตำบลบ่อทอง


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์
รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

นายชิตคุณ ศุภกุล
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
​ฝ่ายวิชาการ

 

นายมานิตย์ สุวรรณ
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


เวลาละหมาด


Facebook