ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


อาชีวะสร้าง ช่างฝีมือ

Zq5ril.gif


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม


วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ  และนางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมในพิธีเปิดผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1 "นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม" วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 โดยมี ดร. สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย นายประเสริฐ แก้วเพชร นายกสมาคมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 "พิธีมอบโล่ให้แก่สถานประกอบการและสถานศึกษาที่สนับสนุนการจัดการประชุมฯ"


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์
รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายชิตคุณ ศุภกุล
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
​ฝ่ายวิชาการ

นางสาวทิพวรรณ มากทอง
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายมานิตย์ สุวรรณ
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


Facebook


เวลาละหมาด