ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


อาชีวะสร้าง ช่างฝีมือ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี จัดให้มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ในทันที โดยมีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ดั้งนี


การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลอง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม


วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางพระดาบส เข้าร่วมประชุมออนไลน์ โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางพระดาบส "เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนการแนะแนวประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนหรือผู้สนใจโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางพระดาบส รุ่น 5 ประจำปีการศึกษา 2565" ผ่านการประชุมออนไลน์


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์
รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายชิตคุณ ศุภกุล
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
​ฝ่ายวิชาการ

นายมานิตย์ สุวรรณ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวทิพวรรณ มากทอง
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนาฬิกา


Facebook


เวลาละหมาด