ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


อาชีวะสร้าง ช่างฝีมือ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี จัดให้มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ในทันที โดยมีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ดั้งนี


การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลอง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม


วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ความช่วยเหลือ ถุงปันน้ำใจสู้ภัย โควิด-19 และมอบทุนการศึกษา ตามโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี ๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
โดยมีนาวาอากาศเอก ภารดร คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๓๑ เป็นผู้แทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ในการส่งมอบ ถุงปันน้ำใจ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการให้กับศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการชายแดนใต้ และสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และมอบทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี จำนวน ๕ ทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี จำนวน ๕ ทุน เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้พิการและแกนนำนิสิตนักศึกษา พัฒนาศักยภาพคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดย กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ นำโดยนาวาอากาศเอก พานิช โพธิ์นอก ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการประสานการแจกจ่ายส่งมอบความช่วยเหลือต่อไป ณ บริเวณลานจอดอากาศยาน กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์
รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายชิตคุณ ศุภกุล
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
​ฝ่ายวิชาการ

นายมานิตย์ สุวรรณ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นางสาวทิพวรรณ มากทอง
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนาฬิกา


Facebook


เวลาละหมาด