สมัครเรียนออนไลน์

 


ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


ตรวจสอบคะแนน V-NET


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม


วันเวลาการรับเงินค่าเครื่องแบบฯ และอุปกรณ์การเรียน

1. ระดับชั้น ปวช.2

    - รับเงินวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 - 12.00 น.

2. ระดับชั้น ปวช.3

    - รับเงินวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563  เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

หลักฐานในการขอรับเงิน

    - บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา เท่านั้น

 


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายประมุข กออวยชัย

​ฝ่ายวิชาการ

นายชิตคุณ ศุภกุล

​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายมานิตย์ สุวรรณ

ทำหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต


เวลาละหมาด