ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


อาชีวะสร้าง ช่างฝีมือ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี จัดให้มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ในทันที โดยมีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ดั้งนี


การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลอง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

วทภ.ปัตตานี ได้รับเกียรติให้เป็นประธานอนุกรรมการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานอนุกรรมการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม Smart Class...

อ่านต่อ.. »


วทภ.ปัตตานี จัดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจเพิ่มผู้เรียนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการเปิดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจเพิ่มผู้เรียนโครงการอาชีวะสร...

อ่านต่อ.. »


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสร้างความเข้าใจเพิ่มผู้เรียนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ เป็นประธานการเปิดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจเพิ่มผู้เรียนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) ประจำปีการศึกษ...

อ่านต่อ.. »


โครงการประชุมสร้างความเข้าใจเพิ่มผู้เรียนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ เป็นประธานการเปิดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจเพิ่มผู้เรียนโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ (ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส) ประจำปีการศึกษ...

อ่านต่อ.. »


ร่วมพิธีเปิดผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ  และนางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมในพิธีเปิดผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) การประชุม...

อ่านต่อ.. »


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ร่วมประชุมออนไลน์ โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางพระดาบส "เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนการแนะแนวประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนหรือผู้สนใจโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางพระดาบส รุ่น 5 ประจำปีการศึกษา 2565"

วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางพระดาบส เข้าร่วมประชุมออนไลน์ โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทาง...

อ่านต่อ.. »


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ มากทอง ครู คศ.3 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานการประเมินสิ่งป...

อ่านต่อ.. »


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ร่วมประชุมโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน (ออนไลน์)

วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน (ออนไลน์) ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องโสต...

อ่านต่อ.. »


วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อาชีวศึกษาปัตตานี

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมโครงการประชุมผู้ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อาชีวศึกษาปัตตานี ณ ห้องโสตทัศนศ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม)

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุมเรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่ควบคุมสู...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวทิพวรรณ มากทอง
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
​ฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นายมูฮัมหมัดกามีล  หะยีสุหลง
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
​ฝ่ายวิชาการ

 

นายมูฮัมมัดนาเซร์  มะเซ็ง
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
Facebook


เวลาละหมาด