ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


อาชีวะสร้าง ช่างฝีมือ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี จัดให้มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ในทันที โดยมีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ดั้งนี


การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลอง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

เข้าร่วมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและการประเมินสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและการประเมินสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศองค์กา...

อ่านต่อ.. »


บรรยายการเขียนรูปเล่มรายวิชาโครงการให้กับนักเรียน นักศึกษา

วันที่ 8 มกราคม 2564 นางสาวปาริฉัตร แก้วนางโอ ครูประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ บรรยายการเขียนรูปเล่มรายวิชาโครงการให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมี นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการ​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ฝ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมชี้แจงกำหนดการเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ

วันที่ 8 มกราคม 2564 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มอบหมายให้ นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการ​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษา ป...

อ่านต่อ.. »


พิจารณาชื่อเรื่องโครงการ และโครงงาน ของนักเรียน นักศึกษา

วันที่ 7 มกราคม 2564 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มอบหมายให้ นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการ​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณะครู ร่วมพิจารณาช...

อ่านต่อ.. »


ประชุมครูผู้สอนและคณะกรรมการตัดสินรายวิชาโครงการ

วันที่ 6 มกราคม 2564 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มอบหมายให้ นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการ​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ฝ่ายวิชาการ ประชุมครูผู้สอน รายวิชาโครงกา...

อ่านต่อ.. »


ประชุมเพื่อวางระบบการปฏิบัติงานโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ

วันที่ 5 มกราคม 2564 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มอบหมายให้ นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการ​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ครูผู้สอนโครงการอาช...

อ่านต่อ.. »


คณะผู้บริหาร มอบของขวัญปีใหม่และให้คำอวยพร

วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบของขวัญปีใหม่และให้คำอวยพร แก่ข้าราชการครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา...

อ่านต่อ.. »


ประชุมข้าราชการครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา

วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมข้าราชการครู พนักงานราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องโสตฯ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมกีฬาสี

วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มอบหมายให้ คณะครู พร้อมด้วยประธาน และรองประธานของแต่ละสี ร่วมประชุมปรึกษาหารือในเรื่องของการจัด...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวทิพวรรณ มากทอง
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
​ฝ่ายบริหารทรัพยากร/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นายมูฮัมหมัดกามีล  หะยีสุหลง
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
​ฝ่ายวิชาการ

 

นายมูฮัมมัดนาเซร์  มะเซ็ง
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
Facebook


เวลาละหมาด