ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


อาชีวะสร้าง ช่างฝีมือ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี จัดให้มีการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ในทันที โดยมีข้อมูลพื้นฐาน 9 ประเภท ดั้งนี


การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งบทดลอง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชมประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา

การรับสมัครลูกจ้าง ชั่วคราวออนไลน์ ดาวน์โหลดสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และพนักงานจ้างเหมาบริการ คลิกเพื่อสมัครออนไลน์และส่งหลักฐานการชำระค่าสมัคร ...

อ่านต่อ.. »


ส่งเอกสารยืนยันการรับสมัคร

คลิกเพื่อสมัครพนักงานราชการและส่งหลักฐานการสมัคร  คลิกเพื่อส่งหลักฐานการชำระค่าสมัคร ...

อ่านต่อ.. »
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์
รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายชิตคุณ ศุภกุล
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
​ฝ่ายวิชาการ

นางสาวทิพวรรณ มากทอง
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายมานิตย์ สุวรรณ
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


Facebook


เวลาละหมาด