Untitled Document
เมนูหลัก
หน้าแรก
ข้อมูลสถานศึกษา
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ติดต่อวิทยาลัยฯ

Untitled Document
แผนกวิชา
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

Untitled Document
ฝ่าย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายวิชาการ

Untitled Document
สถานศึกษาในสังกัด สอศ.
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรีนายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์
ผู้อำนวยการวิทยาลัย
Untitled Document
Link