ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02


สถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท


อาชีวะสร้าง ช่างฝีมือ

Zq5ril.gif


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


จำนวนผู้เข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีเปิดผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) การประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 1
วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ  และนางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมในพิธีเปิดผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) การประชุม...

อ่านต่อ.. »

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ร่วมประชุมออนไลน์ โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางพระดาบส "เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนการแนะแนวประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษาต่อสำหรับนักเรียนหรือผู้สนใจโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางพระดาบส รุ่น 5 ประจำปีการศึกษา 2565"
วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางพระดาบส เข้าร่วมประชุมออนไลน์ โครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทาง...

อ่านต่อ.. »

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นางสาวทิพวรรณ มากทอง ครู คศ.3 ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานการประเมินสิ่งป...

อ่านต่อ.. »

ภาพกิจกรรมวิทยาลัย

เข้าร่วมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและการประเมินสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2564
วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายธนเดช นวลเจริญ ผู้อำนวยการ มอบหมายให้คณะครูนำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและการประเมินสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศองค์กา...

อ่านต่อ.. »

บรรยายการเขียนรูปเล่มรายวิชาโครงการให้กับนักเรียน นักศึกษา
วันที่ 8 มกราคม 2564 นางสาวปาริฉัตร แก้วนางโอ ครูประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ บรรยายการเขียนรูปเล่มรายวิชาโครงการให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมี นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการ​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ฝ...

อ่านต่อ.. »

ประชุมชี้แจงกำหนดการเข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการ
วันที่ 8 มกราคม 2564 นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี มอบหมายให้ นายชิตคุณ ศุภกุล รองผู้อำนวยการ​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ/ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษา ป...

อ่านต่อ.. »

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ

นางสาวณัฏฐภัทร พาหุรัตน์
รองผู้อำนวยการวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายชิตคุณ ศุภกุล
รองผู้อำนวยการวิทยาลัย
​ฝ่ายวิชาการ

นางสาวทิพวรรณ มากทอง
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
​ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายมานิตย์ สุวรรณ
ครู ค.ศ.3 ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา


นาฬิกา


Facebook


เวลาละหมาด